Tüzük

Türkiye`de karayolu ile uluslararası eşya ve emtia nakliyesi yapma işi ile iştigal edenler, Dernekler Kanunu`nun hükümlerine uygun olarak bir dernek kurmuşlardır.
Derneğin adı “Uluslararası Nakliyeciler Derneği”dir. Derneğin kısaltılmış adı UND’dir. Derneğin logosu, Türk Patent Enstitüsü’nün 2001/08670 no.lu Marka Tescil Belgesi ile tescil edilen aşağıdaki logodur.


Derneğin merkezi İstanbul`dur. Derneğin şubesi yoktur.
Dernek, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun öngördüğü mesleki saygınlık, mesleki yeterlilik ve mali yeterlilik hükümlerine uygun olarak, uluslararası karayolu taşımacılığını Türkiye’de ve uluslararası alanda geliştirme amacıyla kurulmuştur.
 
Derneğin amacı doğrultusundaki her türlü faaliyetUND’nin faaliyet alanı kapsamındadır.
 
 
Dernekçe belirlenen amaç doğrultusunda sürdürülecek çalışma konuları ve biçimleri,
 
a) Uluslararası Karayolu Taşımacılığında çalışan vasıtaların kullanılışına ve geliştirilmesine ait lüzumlu bilimsel ve teknik araştırmalar yapar.
 
b) Kendi sahası ile ilgili konularda, hakem görevi ifa eder.
 
c) Ulaştırma Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde; sektörü ilgilendiren konularda girişimlerde bulunur, görüş bildirir ve yapılacak yasal düzenlemelerde, mesleki fayda ve yeknesaklığı temin amacıyla uygulamalarda yardımcı olur.
 
d) Dernek üyeleri arasında tesanüdü sağlar, aralarında çıkabilecek ihtilaflarda arabuluculuk yapar. Derneğin amacına aykırı düşebilecek işlem ve eylemleri Yönetim Kurulunca uygun görülecek esaslar içinde önlemeğe çalışır, gerekli tedbirleri alır.
 
e) Uluslararası karayolu taşımacılığı yapmak üzere yeni kurulan firma ve şirketlerin, gerek uluslararası nakliyecilik için tezkiyelendirilmesi ve gerekse, yetki belgesi verilmek üzere Ulaştırma Bakanlığınca inceleme ve değerlendirilmesi esnasında, gerekli yardım, açıklama ve istişarelerde bulunur.
 
f) Karayolu ile uluslararası taşımacılık için gerekli bulunan ve Derneğimize yetki verilmiş her türlü belgenin tedariki ve dağıtımını yapar, bu konu ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıkları giderir.
g) Uluslararası karayolu taşımacılığı ile ilgili dış dünyadaki kuruluşların çalışmalarını takip ve bu sahadaki gelişmelerin ülke yararına olanlarını tespit ve tercih eder. Tüm çağdaş ve teknolojik gelişmeleri ülkemizde uygulanabilir hale getirici tedbirler alır.
 
h) Uluslararası karayolu taşımacılığı ile ilgili yayınları izleyerek üyelerine duyurur, konferans ve seminerler düzenler, kurslar açar.
 
ı) Gereğinde, uluslararası karayolu taşımacılığı ile ilgili her seviyede, resmi ve özel kuruluşlar nezdinde temsilci bulundurur, bu makamlar karşısında üyelerini temsil eder.
 
j) Derneği ve dernek üyelerinin tümünü ilgilendiren konularda doğabilecek idari ve kazai ihtilaflara taraf olur, davalar açar, müdahil sıfatı ile katılır, icra takipleri yapar ve tüm hukuki işlemler için yeteri kadar vekil nasp ve tayin eder.
 
k) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkullerine tasarruf eder, ipotek dahil olmak üzere gayrimenkuller üzerinde Dernek leh ve aleyhinde her türlü aynı ve şahsi hakları iktisap tesis terkin ve fek eder. Taşınmazlar kiralar veya kiraya verebilir. Derneğin amaçlarına uygun surette kurulmuş ticaret şirketlerine ortak olabilir.
 
l) Dernek, ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında bölgesel ve sektörel potansiyelleri en iyi şekilde değerlendirerek ulusal ekonomik politikaların oluşturulmasına katkıda bulunur. Uluslararası sektörel entegrasyonu, özellikle AB’ye sektörel entegrasyonu sağlamak ve bölgesel, yerel gelişmeyi hızlandırmak için projeler geliştirmek  amacıyla çalışmalar yapar.
 
m) Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek için Türkiye’de ulusal, bölgesel, yerel veya sektörel düzeyde faaliyet gösteren, ortak ilke
ve hedefleri benimseyen sektörel dernekler ve kuruluşlar ile bir araya gelip bir federasyon kurabilir; kurulmuş olan federasyona katılabilir.Yurtiçi ve yurtdışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurtdışında kurulmuş dernek ya da federasyonlara üye olabilir.
Derneğin kurucu üyelerinin Adı, Soyadı, Meslek ve Sanatları, ikametgahları ve uyrukları (Ekli Listede) belirtilmiştir.
Derneğe gerçek veya tüzel kişiler üye olabilir. Dernek üyeleri, asli,  fahri ve onursal üye olarak belirlenir. Tüzel kişilerin üye olmaları halinde, tüzel kişiyi dernekte temsil edecek gerçek kişinin belirlenmesi ve icabında değiştirilmesi yetkisi üye olan tüzel kişinin temsil ve ilzamına ilişkin kendi tüzüğünde yahut esas mukavelesinde yer alan esaslara ve bilhassa 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun 6. maddesindeki prensibe göre saptanır. Atama ve değiştirme, Derneğe noter marifetiyle veya taahhütlü mektupla bildirilir. Bir gerçek kişi hem kendi adına üye olarak ve hem de aynı zamanda bir veya birden fazla tüzel kişiyi temsilen dernekte yer alamaz.

Derneğin asli üyeleri, Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen C2 yetki belgesine sahip uluslararası karayolu taşımacılığı yapan ve L2 yetki belgesine sahip uluslararası lojistik işletmeciliği yapan, R2 yetki belgesine sahip uluslararası taşıma işleri organizatörlüğü yapan, M3 yetki belgesine sahip uluslararası kargo işletmeciliği yapan ve C3 yetki belgesine sahip ev ve büro eşyası taşımacılığı yapan kişilerdir. Asli üyelerin oy hakkı vardır.

Derneğin fahri üyeleri, 24 üncü maddede belirtilenler ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen G2 yetki belgesine sahip uluslararası kargo taşımacılığı acenteliği yapan, H2 yetki belgesine sahip uluslararası eşya taşımacılığı konusunda komisyonculuk yapan ve C1 yetki belgesine sahip kendi işiyle ilgili eşya taşımacılığı yapan kişilerdir. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur.

Derneğin onursal üyeleri, alanlarında dünya veya Türkiye düzeyinde saygınlığa sahip, uluslararası taşımacılık ve lojistik sektörünün gelişimine fikri katkı sağlamış veya üst düzey devlet görevleri üstlenmiş kişilerdir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.

Derneğe asli, fahri ve onursal üye olmak isteyenlerin, 2 asli üye  tarafından yazılı olarak tavsiye edilmesi şarttır.
Asli üye olabilmek için;

a) 18 yaşını bitirmiş olmak,

b) Fiil ehliyetine sahip bulunmak ve Medeni Kanun ile 5253 sayılı Dernekler kanununda belirtilen süreli veya hak sınırlaması ya da hak yoksunluğu kapsamı dışında bulunmak gereklidir.
Asli üye olabilmek niteliklerine sahip olup, Derneğe asli üye olmak isteyenler, Dernekçe hazırlanmış talepnameyi doldurup imzalayarak, iki adet vesikalık resimleri ile birlikte Yönetim Kuruluna verirler. Tüzel kişilerin üye olmaları halinde üye adayı tüzel kişilerin temsil ve ilzamına dair esaslar dikkate alınır. İstek sahibinin en az iki üye tarafından takdim edilmesi gerekir. Ancak bu suretle ve ayrıca kanun ve tüzükte yer alan prosedürün ikmali ve Yönetim Kurulunun tavsiyesi ile Dernek üyeliğine kabul edilen kişilerin, üyeliğe kabul yazısını aldıkları tarihten itibaren on beş gün içinde giriş aidatı ile ilk yıla ait aidatı ödememeleri durumunda bu işlemi izleyen ilk yönetim kurulunda üyelikleri yönetim kurulu kararı ile düşürülür.

 
Asli üyeler Genel Kurulu kurarlar. Derneğin diğer organlarını seçerler ve bu organların üyeliklerine seçilirler. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
Üyeler ;
  1. Dernek Tüzüğüne ve dernek organlarının karar ve prensiplerine uymak,
  2. Yıllık aidatlarını ve Derneğe olan borçlarını süresinde ödemekle yükümlüdürler.
Geçmiş Dönemden aidat borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılabilirler ancak oy kullanamazlar.

a) İstifa etmek suretiyle: Her üye Yönetim Kuruluna yazı ile bilgi vermek suretiyle dilediği an üyelikten ayrılabilir.
 
 b) Üyeliğin düşmesi: Üyenin, üye olabilmek için Tüzüğün 6 ve 7. Maddelerinde öngörülen niteliklerden herhangi birini yitirmesi halidir. Bu durumlardan birinin tesbiti halinde, üyelik kaydı başkaca bir işleme gerek kalmaksızın Yönetim Kurulunca silinir.
 
c) Çıkarılmak suretiyle:
c.a) Üyenin derneğe aidatını ve borçlarını Yönetim Kurulunca tanınan süre içerisinde ödememesi halinde, Yönetim Kurulu kararıyla ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın kaydı silinir. Bu suretle kaydı silinen üyenin, borçlarını ve aidatını ödemesi halinde yeniden üyeliğe kabulü, Derneğe yeni üye kaydı ile ilgili hükümlere tabidir.
 c.b) Yüksek Haysiyet Divanınca hakkında temelli çıkartma kararı yönünde tavsiye kararı verilen üyenin, Yönetim Kurulun da üyeliğinin çıkartılması yönünde karar alması halinde kaydı silinmek suretiyle dernekle ilişiği kesilir.
 
Derneğin organları, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Yüksek Haysiyet Divanı ve Yüksek İstişare Konseyi’nden oluşur.
Derneğin en yüksek karar organı olup, dernek asli üyelerinden oluşur.

Genel Kurul, her üç yılda bir olmak üzere mart ayı içerisinde olağan, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde, yahut Dernek üyelerinden beşte birinin isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır. Denetleme Kurulunun veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmak zorundadır.


Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden toplantı günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya derneğin internet sitesinde ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağırıda çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Genel Kurul toplantısı ile ilgili olarak kanunen getirilen düzenlemeler gereği bildirim yapılması gereken merciler var ise süresinde bu mercilere başvurular yapılır. Toplantı başka bir sebep ile geri bırakılırsa; bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı çağrısının yapıldığı yoldan ikinci bir çağrı yapılarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz.
Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlanın katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz.
Dernek Genel Kurul toplantıları, Genel Kurul çağrısında belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. 17. Maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir.
Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.
Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp, karara bağlanır,

A) Dernek organlarının seçilmesi ,

B) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,

C) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

D) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

E) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması Derneğin sahibi bulunduğu bilcümle taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde gerektiğinde 3. şahıslar lehine de olmak üzere her türlü sınırlı ayni hak, rehin, ipotek tesisi ve tesis edilmiş her türlü sınırlı ayni hakkın, rehinin, tesis edilmiş ipoteklerin kaldırılması hususunda Yönetim Kuruluna sürekli veya geçici yetki verilmesi,

F) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

G) Derneğin feshedilmesi,

H) Yüksek Haysiyet Divanınca  verilen üyelikten temelli çıkarma kararına ilgili tarafından yöneltilen itirazların karara bağlanması,

l) Gerektiğinde Yönetim Kurulunda görevli olup, temsil yetkisini kullanan üyeye bir ücret ödenmesine karar vermek ve bu ücretin miktarını kararlaştırmak,

J) Kanun ve Tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla gerekli gördüğü diğer hususların karara bağlanması,

K) Derneğin üye olarak federasyonlara katılması veya ayrılması, kurulmuş federasyonlara Derneği temsil edecek üyeleri seçmesi,
Yönetim Kurulu 27 asil ve 27 yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurul tarafından gizli oyla üç yıl için seçilir. Yönetim Kurulu seçilmesini müteakip ilk toplantıda kendi arasından bir başkan, yeterince başkan yardımcıları, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçer. Yazılı olarak bildirilecek geçerli bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez ve bir yıl içinde altı kez Yönetim Kurulu Toplantısına katılmayan üyenin “Yönetim Kurulu Asil Üyesi” sıfatı düşer. Asil üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerden en çok oy almış olan sırasıyla Yönetim Kurulu asil üyeliğine çağrılır.
 
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:
 
1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, Dernek adına dava açmak ve açılmış davaları takip etmek ve bu işler için vekil tayin etmek.
 
2. Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
 
3. Derneği kanun tüzük hükümlerine göre idare etmek ve yürütmek.
 
4. Genel Kurulu toplantıya çağırmak, gündemini yapmak ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmek, Genel Kurulun kendisine vermiş olduğu yetkileri kullanmak.
 
5. Gereğinde Derneğe personel almak, çıkartmak, ücret, ödenek ve tazminatlarını belli etmek.
 
6. Tüzüğe aykırı olmamak kaydıyla, Dernek için yönetmelikler yapmak.
 
7. Üyelerin giriş-çıkış işlemlerinin tüzük hükümlerine göre yürütümünü sağlamak, müracaatları yasal süresi içinde karara bağlamak.
 
8. Derneğin ihtiyacı olduğu ahvalde taşınır veya taşınmaz mal kiralamak veya kiraya vermek.
 
9. Yönetim Kurulunca alınacak kararlara yahut Tüzük hükümlerine aykırı hareket eden üyeleri olayın vasıf ve mahiyetine göre uyarmak.
 
10. Kanuna, dernek tüzüğüne ve mesleki etik kurallarına aykırı hareket ettiğine kanaat ettiği üyeleri, savunmalarını da alarak icabında cezalandırmak maksadıyla gerekli prosedürü uygulamak üzere Yüksek Haysiyet Divanına sevk etmek.
 
11. Derneğin kanuna göre tutması gerekli defter ve kayıtlarının usulüne uygun olarak tutulmasını sağlamak. 
 
12. Derneğin faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi için ekonomik koşullardaki değişmelere paralel olarak, her takvim yılı başında üyelik giriş ve yıllık aidatlarını saptamak,
 
13. Dernek Tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 
14. Sektörü doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren konularda araştırmalar yapıp veriler toplamak ve yayınlamak, tavsiye niteliğinde bilgilendirmelerde bulunmak.
Denetleme Kurulu, Derneğin asli üyeleri arasından Genel Kurulca ve gizli oyla üç yıl için seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan seçer ve gerekli gördüğü surette aralarında işbölümü yapar. Salt çoğunlukla karar verir. Asli üyelerden ayrılma vukuunda, yedek üyelerden en fazla oy almış olanlar sırasıyla Denetleme kurulu asil üyeliğine gelirler. Derneğin iç Denetimi Denetleme Kurulu tarafından da yapılabilir. Denetleme Kurulu altı ayı geçmeyen aralıklarla denetleme görevini yapar ve raporunu Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar. 
Yüksek Haysiyet Divanı, taşımacılık sektöründe etik kuralların oluşumuna ve gelişimine katkı sağlamak, ahlaki olmayan yollardan yapılan rekabeti önleyici öneriler geliştirmek, gerektiğinde mesleki etik kurallara uygun davranmayanlara disiplin cezası vermek amacıyla oluşturulur.
 
Görev ve Yetkileri: Yüksek Haysiyet Divanı Yönetim Kurulunca kendisine iletilen üyelikten ihraç istemliler dâhil tüm konuları inceler ve Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunmak üzere karara bağlar.
 
İşleyiş: Yüksek Haysiyet Divanı ilgilileri dinler, savunmalarını almadan karar vermez. Kendisine yazılı olarak bildirilen sürede sözlü yahut yazılı savunma yapmayan üye, savunmadan kaçınmış sayılır. Yüksek Haysiyet Divanı bu durumda savunma olmaksızın karar verir.
 
Hukuk ve nizama aykırı olarak mesleki faaliyetinden dolayı suç işlediği, yargı mercilerince sabit olmuş üyelerin savunması her halükârda alınmaz.
 
Yüksek Haysiyet Divanı, Genel Kurulca gizli oyla ve üç yıl için seçilen beş asil ve beş yedek üyeden oluşur.
Yüksek İstişare Konseyi, Derneğin amaçları doğrultusunda, uluslararası taşımacılığa yönelik uzun vadeli stratejileri yönlendirecek tavsiyelerde bulunmak; sektörün gelişmesine katkı sağlayacak politikaları olgunlaştırarak Yönetim Kuruluna sunmak amacıyla oluşturulur.
 
Yüksek İstişare Konseyi, 19 üyeden oluşur. Bu üyelerden beşi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, taşımacılık, uluslararası ticaret, iktisat, işletme, hukuk, uluslararası siyaset ve kamu yönetimi alanlarında  ülke içinde veya dışında tanınmış, deneyim sahibi kişiler arasından seçilerek atanır. Bu üyeler, atamayı kabul etmiş olmaları kaydı ile; Derneğin fahri üyelik sıfatını da kazanırlar. Diğer 14 üye ise Derneğin Genel Kurulu tarafından seçilir. Üyelerin görev süresi üç yıldır. Daha önce bu konseyde görev yapan üyeler, bu göreve tekrar seçilebilirler.
 
Derneğin eski yönetim kurulu başkanları da derneğe üyeliklerinin devam etmesi kaydı ile Yüksek İstişare Konseyinin doğal üyesi kabul edilir. Yüksek İstişare Konseyinin doğal üyeleri, yukarıda belirtilen seçim usullerine ve kontenjana tabi tutulmaksızın görev yaparlar.
 
Yüksek İstişare Konseyinin çalışma esasları, Konsey Başkanı ve Konsey Genel Sekreteri, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve gerektiğinde değiştirilir. Yönetim Kurulu gerek duyulan hallerde “Bölge İstişare Kurulları” oluşturabilir ve üyelerini atayabilir.
1. Giriş aidatı, üye aidatı ve katılma paylarından,
2. Dernekçe yapılan çeşitli sosyal faaliyetlerden sağlanan gelirlerden,
3. İktisadi İşletmeden ve iştiraklerinden sağlanan gelirlerden,
4. Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirlerden,
5. Dağıtılacak her türlü formlardan elde edilecek gelirlerden

Oluşur.

Giriş ve üyelik aidatları Yönetim Kurulunca saptanır ve Yönetim Kurulunca belirlenecek süreler içinde üyeler tarafından ödenir. Yönetim Kurulu, yıllık aidat ve/veya giriş aidatı tutarlarını üyelerin Dernek tüzüğünün 6ncı maddesinde yer alan yetki belgesi türü ve belgede kayıtlı araç sayılarına göre değişkenlik gösterecek şekilde de belirlemeye yetkilidir.
 

Tüzük değişikliği, Genel Kurulca ve toplanmış üyelerin üçte iki çoğunluğunun olumlu oyları ile değiştirilebilir. İlk toplantıda, bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağırılır. Bu iki toplantı arasındaki süre bir haftadan az olamaz. İkinci toplantıda çoğunluk aranmamakla birlikte, toplantıya katılan üyelerin sayısı yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının 2 katındanaz olmamak kaydıylatüzük değişikliği konusu görüşülebilir. Tüzük değişikliğine ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. 


Dernek; ilgili kanun ve yönetmelikler gereği tutması gereken defterleri tutar.

Bu defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.
Genel Kurul kararı ile fesih : Dernek Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Bu kararın verilebilmesi için, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda, bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, üyeler ikinci toplantıya çağırılır. Bu iki toplantı arasındaki süre on beş günden az olamaz. İkinci toplantıda çoğunluk aranmamakla birlikte, toplantıya katılan üyelerin sayısı yönetim ve denetim kurulu üye tam sayısının 2 katından az olmamak kaydıylafesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi, Yönetim kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. 
Derneğin Genel Kurul kararı ile feshi halinde mal, para ve sair haklarının tasfiyesi, Genel kurul kararında belirtilecek esaslara göre yapılır. Dernekler Kanununun konuya ilişkin hükümleri saklıdır.
Genel Kurulca yapılan seçimi müteakip Yönetim Kurulu Başkanı tarafından; Dernek organlarına seçilen üyelerin bilgileri yasa ve yönetmeliklerle konmuş kurallara uygun olarak süresi içinde ilgili mercilere bildirilir.
Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan haller için, Dernekler kanunu ile Türk Medeni Kanununun konuya ilişkin hükümleri uygulanır
İcra Kurulu, Yönetim Kurulunun direktifleri doğrultusunda ve İcra Kurulu Başkanının yönetiminde UND organlarının kararlarını uygulamak, 4 üncü maddede yer alan derneğin amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek, lokal ve tesisler, iktisadi işletmeler, sandıklar ve vakıflar ile buna benzer UND’ye ilişkin işlev ve işlemlerini yerine getirmek, UND’nin diğer hizmetlerini yerine getirmek  ve çalışmalarını  yürütmek ile görevlidir. İcra kurulu; icra kurulu başkanı, icra kurulu başkan yardımcıları ve icra kurulu üyelerinden oluşur.

Faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Dernek, uzman, uzman yardımcısı, asistan ve temsilci sıfatıyla personel de istihdam edebilir. 
Yönetim Kurulu tarafından, Derneğin amaçları doğrultusunda bölge, ülke veya konu itibariyle uzmanlaşmış üyelerden oluşan ve sekreterya hizmetleri icra kurulu tarafından verilecek çalışma grupları kurulabilir. Çalışma gruplarının yetkileri, sorumlulukları, çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma nakdi veya gayrı nakdî banka kredisi kullanmak ya da kredili mal ve hizmet alımı yapmak şeklinde gerçekleştirilebilir. Dernek, Yönetim Kurulu kararı ile iştirakleri adına kullanılacak nakdi veya gayrı nakdi kredilere kefil olabilir.
 
37. Olağan Genel Kurul toplantısında Dernek Tüzüğünün 14ncü Maddesinde yapılan Genel Kurul toplantı tarihine ilişkin değişiklik 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
1. Ahmet KUYUCU : Uluslararası Karayolu Nakliyatçısı, TC uyruklu Olgunlar Sok. No. 2/9 Bakanlıklar / ANKARA

2. Mehmet Emin SELAMOĞLU : Uluslararası Karayolu Nakliyatçısı, TC uyruklu Güvenevler Yeşilyurt Sok No. 38 Çankaya / ANKARA

3. Mehmet Cevdet URAL : Uluslararası Karayolu Nakliyatçısı, TC uyruklu Nişantaşı Cevatpaşa Sok. No. 15 Aydın Apt. İSTANBUL

4. İsmail Erdoğan ŞENAY : Uluslararası Karayolu Nakliyatçısı, TC uyruklu Millet Cad. No. 260 Coşkun Apt. D. 2 Çapa / İSTANBUL

5. Orhan Hakkı SERTEL : Uluslararası Karayolu Nakliyatçısı, TC uyruklu Arifpaşa Korusu No:17/1 Bebek / İSTANBUL

6. Taner GÜRKAN : Uluslararası Karayolu Nakliyatçısı, TC uyruklu Yeşilyurt Menekşe Sok. No. 18/2 Bakırköy / İSTANBUL

7. Nusret Kemal KIZILKAYA : Uluslararası Karayolu Nakliyatçısı, TC uyruklu Suadiye K. Arif Sok. No. 28 / 2 Kadıköy / İSTANBUL