TIR Tebliği Değişikliğinin Getirdiği Yeni Düzenlemeler

23.12.2019

21 ARALIK 2019 TARİHLİ RESMİ GAZETE’YE YAYIMLANAN TIR TEBLİĞİ DEĞİŞİKLİĞİNİN GETİRDİĞİ YENİ DÜZENLEMELER
 
  1. 4458 sayılı Gümrük Kanununda 7190 sayılı Kanun ile 4458’in 235/5 maddesini yeniden düzenlemiştir. Eski haliyle anılan fıkra, “Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir” hükmünü içeriyordu. 7190 sayılı Kanunla bu hüküm,, “Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve varış gümrük idaresine karayolu ile sevk edilmek üzere transit rejimine konu edilen serbest dolaşımda olmayan eşyanın, yapılan kontrol veya muayene sonucunda, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cınste olduğunun, tahlil, teknik inceleme ve araştırmaya gerek olmaksızın tespiti halinde fiilin niteliğine göre bu fıkranın (a) ve (b) bentleri uyarınca işlem yapılır” şeklinde dönüştürülmüştür. Seri 1 no.lu TIR Tebliği’nin 27 inci maddesinde yapılan değişiklik ile Kanunun yeni lafzı Tebliğ metnine işlenmiştir.
 
  1. Seri 1 no.lu TIR Tebliğinin 34 üncü maddesi “TIR karnesinde eksiklik ve fazlalık takibatı” ile ilgili hükümleri içermektedir. 4458 sayılı Kanunun 235 inci maddesinde yapılan değişiklik doğrultusunda, eskiden TIR karnesi içeriği eşyada eksiklik ortaya çıktığında sadece eşyanın “gümrük vergileri” tahakkuk ettirilerek TIR karnesi hamilinden tahsil ediliyor iken, yeni düzenlemede  aynı maddenin (c) bendi uyarınca “gümrük vergilerinin iki katı” idari para cezası tehsil edilmeye başlanılacaktır. Öte yandan TIR karnesinde ortaya çıkan fazlalıklarla ilgili olarak eski düzenlemede fazla çıkan eşya 4458 sayılı Kanunun 177 inci maddesine göre sadece tasfiyeye tabi tutulur iken, yeni düzenlemede fazla çıkan eşya için gümrük vergileri kadar idari para cezası verileceği ve fazla çıkan eşyanın 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulacağı hükmü Tebliğe eklenmiştir.
 
  1. Tebliğin 40 ıncı maddesinin 6 ıncı fıkrasında, “Farklı cinsteki eşya için 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde farklılığın ispat edilememesi halinde, Gümrük Kanununun 177 nci maddesi uyarınca tasfiye işlemine tabi tutulur” şeklinde kayıtlı hüküm, “Farklı cinsteki eşya için 34 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen süreler içerisinde farklılığın ispat edilememesi halinde, Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin beşinci fıkrasının (d) bendi uyarınca işlem yapılır” şekline dönüştürülerek, “beyana göre fazla olduğunun tespit edilmesi hâlinde, fazla çıkan eşyanın gümrük vergileri kadar idari para cezası verilir ve fazla çıkan eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur” ibaresi tekrarlanmıştır. Tebliğin “TIR karnesi takip süreci” başlıklı 42 inci maddesinin 7 inci fıkrasında yer alan takip sürecine ilişkin süre kısaltılmıştır. Eski halinde nakliyeciye tanınan “üç ay”lık kanıtlama süresi “bir ay”a indirilmiştir. Böylece, “Kefil kuruluşa yapılan bildirim tarihinden itibaren üç ay içerisinde muhataplarca eşyanın yurt dışı edildiğinin veya varış gümrük idaresine boşaltıldığının;……………… ile kanıtlanamaması halinde aşağıdaki işlemler yapılır;” şeklindeki ibare “Kefil kuruluşa yapılan bildirim tarihinden itibaren bir ay içerisinde muhataplarca eşyanın yurt dışı edildiğinin veya varış gümrük idaresine boşaltıldığının;……………… ile kanıtlanamaması halinde aşağıdaki işlemler yapılır;” şeklinde dönüştürülmüş ve nakliyecilerin yanlışlığın kötü niyetli olmadığını kanıtlama süreleri kısaltılmıştır.

Karşılaştırmalı tabloya ulaşmak için tıklayınız

Resmi gazeteye ulaşmak için tıklayınız